Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, dzięki któremu cudzoziemcy mogą podjąć się pracy na terytorium kraju, przebywać na jego terenie, a także mieszkać. Podobnie jak w przypadku dowodu, tak karta stałego pobytu wydawana jest na 10 lat. Co ciekawe, po wygaśnięciu jej ważności, nie ma potrzeby ponownego składania wniosku o zezwolenie na pobyt w kraju. Zamiast tego składa się wniosek o wydanie samej karty. W artykule znajdziesz informacje takie jak: komu przysługuje karta stałego pobytu, w jaki sposób ją można uzyskać i jakich dokumentów do tego będziesz potrzebować.

Komu przysługuje karta stałego pobytu?

Dokument ten wydawany jest cudzoziemcom, którzy dostali zezwolenie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przed tym konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Jednym z nich jest konieczność nieprzerwanego mieszkania na terenie państwa przez 5 lat. Okres ten może wynikać z konieczności posiadania azylu, ochrony uzupełniającej bądź ze względów humanitarnych. Przysługuje to także osobom posiadającym Kartę Polaka, które nie mają obywatelstwa polskiego, aczkolwiek dokument ten potwierdza przynależność jego posiadacza do narodowości.

Zezwolenie na pobyt stały otrzymują także cudzoziemcy, którzy posiadają polskie pochodzenie i planują na stałe zamieszkać na terenie kraju. Może też być wydane potomkom osoby, która posiada obywatelstwo polskie. To samo dotyczy się dziecka cudzoziemcy, który posiada już zezwolenie i kartę stałego pobytu. W obu przypadkach warunkiem jest, aby potomek pozostawał pod opieką tejże osoby. Zezwolenie to wydawane jest także cudzoziemcom pozostającym w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Procedura uzyskania karty stałego pobytu

Przed dostaniem dokumentu konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Takie zezwolenie ma bezterminową ważność, a więc cudzoziemiec, który je uzyskuje, może dożywotnio z niego korzystać. Jedynym warunkiem jest wymiana karty co dziesięć lat. Wniosek powinien być złożony nie później do urzędu wojewódzkiego niż ostatni dzień legalnego pobytu na terytorium państwa polskiego.

To, ile cała procedura będzie trwała, zależy od indywidualnej sytuacji cudzoziemca, który ubiega się o wydanie zezwolenia na pobyt stały. Mimo wszystko zgodnie z przepisami wnioskodawca nie powinien na decyzję czekać dłużej niż 3 miesiące. Urząd wojewódzki może oczywiście przedłużyć trwanie sprawy, powinien, jednakże nie tylko powiadomić o tym wnioskodawcę, ale także podać przy tym przyczyny, z jakich wynika opóźnienie.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Udając się do urzędu wojewódzkiego, konieczne będzie przygotowanie niezbędnych do wydania zezwolenia i karty, dokumentów. Do nich należą między innymi: 4 aktualne fotografie, dokumentacja potwierdzająca dane, które zostały zawarte w składanym wniosku, dowód opłacenia opłaty skarbowej. Poza tym konieczne jest przygotowanie samego wniosku o zezwolenie na pobyt stały w dwóch egzemplarzach i posiadanie oryginału zagranicznego paszportu, który okazywany jest jedynie do wglądu. Innymi słowy, paszport otrzymuje się z powrotem tego samego dnia.

W niektórych przypadkach, w zależności od uzasadnienia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały, może być konieczne dołączenie: odpisu aktu urodzenia bądź aktu potwierdzającego zawarcie małżeństwa, kserokopii Karty Polaka, dokumentu potwierdzającego nieprzerwany pobyt na terenie państwa polskiego przez okres 5 lat. Przed udaniem się do urzędu wojewódzkiego warto zadzwonić i spytać się, jakie dokładnie informacje będą potrzebne, aby skutecznie móc złożyć wniosek.

Co daje posiadanie karty stałego pobytu?

Dzięki niej możliwe jest nie tylko mieszkanie i podjęcie pracy na terenie państwa polskiego. Umożliwia ona także przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen, bez konieczności posiadania swojego paszportu. W takim przypadku dokumentem potwierdzającym tożsamość danego cudzoziemca będzie po prostu karta stałego pobytu działająca na podobnej zasadzie, co dowód. Trzeba, jednakże pamiętać, że wyjazd do innego kraju nie powinien przekraczać 90 dni w okresie wynoszącym 180 dni.

Author

Write A Comment